Bạn đang ở đây

Về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: 
Môi trường
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 5 29, 2015
Loại văn bản: 
2.Thông tư