Bạn đang ở đây

Văn bản chính sách

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Quyết định số 558/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2013-10-21 Tải file
Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2013-09-13 Tải file
Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò,khai thác,chế biến và sử dụng quặng vàng,đồng,niken,molipđen Việt Nam đến năm 2015,có xét đến năm 2025 2008-06-05 Tải file
Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự,thủ tục đánh giá tác động môi trường,kế hoạch bảo vệ môi trường,đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo,phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015-10-27 Tải file
Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-31 Tải file
Quyết định số 861/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang 2014-12-30 Tải file
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà Đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng-Chuyển giao 2015-06-26 Tải file
Luật số 40/2013/QH13 Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 2013-11-22 Tải file
Luật số 27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001-09-08 Tải file
Thông tư số 66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy,Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 2014-12-16 Tải file
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò,khai thác,sử dụng tài nguyên nước,xả nước thải vào nguồn nước 2005-06-24 Tải file
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường khu kinh tế,khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao 2015-06-30 Tải file
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2015-05-28 Tải file
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 2015-05-29 Tải file
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất,cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất,thu hồi đất 2014-06-02 Tải file
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 2015-11-18 Tải file
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 2014-07-31 Tải file
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP Về Quy định cấp phép thăm dò,khai thác,sử dụng tài nguyên nước,xả nước thải vào nguồn nước 2004-07-27 Tải file
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 2015-02-14 Tải file
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường,đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 2015-02-14 Tải file
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP Về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 2013-11-21 Tải file
123/ Quy định về xử lý chất thải 2017-09-18