Bạn đang ở đây

Công văn số 159/KCN-LĐ V/v thực hiện sử dụng phần mềm phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiệp năm 2020