Bạn đang ở đây

Mẫu báo cáo

Tên Yêu cầu về báo cáo
01. Báo cáo tháng về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (các Công ty hạ tầng thực hiện báo cáo)

Doanh nghiệp nộp báo cáo trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo.

02. Báo cáo tháng về sản xuất công nghiệp

Doanh nghiệp nộp báo cáo trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo.

03. Báo cáo tháng về hoạt động nhập khẩu hàng hóa

Doanh nghiệp nộp báo cáo trước ngày 12 sau tháng báo cáo.

04. Báo cáo tháng về hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Doanh nghiệp nộp báo cáo trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo.

05. Báo cáo thay đổi lao động 6 tháng đầu năm, cả năm

Doanh nghiệp nộp báo cáo trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hằng năm

06. Báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

Khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động

07. Báo cáo quý về sử dụng lao động người nước ngoài.

Hàng quý, trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo đến Ban Quản lý các KCN tỉnh.

08. Báo cáo ( Quý,Phụ lục 7d) của chủ đầu tư về tình hình triển khai xây dựng dự án Bất động sản

Chủ đầu tư hạ tầng nộp báo cáo hàng Quý vào các ngày 25/3, 25/6, 25/9, 25/12 của Quý báo cáo

09. Báo cáo (Quý,Phụ lục 10d) của chủ đầu tư về tình hình kinh doanh tại các dự án Bất động sản

Chủ đầu tư hạ tầng nộp báo cáo hàng Quý vào các ngày 25/3, 25/6, 25/9, 25/12 của Quý báo cáo

10.Báo cáo (Quý, 6d) của chủ đầu tư về thông tin dự án bất động sản

Chủ đầu tư hạ tầng nộp báo cáo hàng Quý vào các ngày 25/3, 25/6, 25/9, 25/12 của Quý báo cáo

11. Báo cáo hàng năm kết quả quan trắc và vệ môi trường của các chủ đầu tư

Chủ đầu tư hạ tầng gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 12 hàng năm

12.Báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường

Lần 1: Báo cáo 06 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 07 của năm thực hiện.

Lần 2: Báo cáo cả năm trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp.

13.Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo trước ngày15/1 năm sau của năm báo cáo

14.Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo trước ngày12 của tháng cuối quý

Loại khác

Những loại khác ở trên Doanh nghiệp muốn gửi cho Ban QLKCN